Disclaimer Royal Press Europe

DISCLAIMER 


De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. 

Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. 

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. 

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Royal Press Europe niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Royal Press Europe aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Royal Press Europe sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. 
De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Royal Press Europe gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Royal Press Europe aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. 

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Royal Press Europe. 

Indien u opmerkingen heeft over inhoud of werking van deze site stellen we het prijs dat u de afdeling marketing en communicatie hierover bericht middels een mail naar info@royalpress.nl of telefonisch naar 070 427 28 28